Техничко-експлоатациони услови

Проверка на пропишаните техничко-експлоатациони услови за вршење на јавен превоз. Во станицата за технички преглед, согласно Законот за превоз во патниот сообраќај вршиме испитувања и проверка и издаваме потврди за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови кои мора да ги исполнуваат моторните возила за вршење на одделни видови превоз на патници и стока во јавниот патен сообраќај.

Потврдата за исполнување на посебните технички – експлоатациони услови е потребна за добивање на лиценца за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.

Моторни возила за јавен превоз на патници

Моторни возила за јавен превоз на патници (автобуси и комби возила)

I. Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници во меѓумесниот и меѓународниот патен сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлоатациони услови:

 • Правилно прицврстени, нумерирани, исправни и чисти седишта;
 • Исправен радиоапарат и разгласен уред заизвестување на патниците;
 • корпи за отпадоци и средества за дезинфекција;
 • исправен уред за загревање на автобусот од најмалку 291є К;
 • исправен уред за вентилација;
 • завеси за заштита од сонце, доколку стаклата не обезбедуваат таква заштита;
 • пластични хигиенски кеси за потребите на патниците;
 • простор за багаж од 0,15 м2 по секое седиште.

II. Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници во линискиот градски и пригратски сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлоатациони услови:

 • правилно прицврстени и чисти седишта според пропишаните стандарди;
 • исправен уред за загревање на внатрешноста од автобусот од најмалку 291є К;
 • потребен број фиксни и одреден број подвижни држачи за раце;
 • три двоканални врати за влегување, односно излегување на патниците од десната страна на возилото;
 • до излезните врати да имаат инсталирано уред за сигнализирање на потребата за излез;
 • средства за дезинфекција;
 • доколку во возилото нема кондуктер треба да имаат две влезни врати опремени со уреди за наплата или уреди за поништување на билетите.

III. Комби возилата со најмногу 9 седишта сметајки го и седиштето на возачот со кои се врши јавен превоз на патници на определени релации во меѓумесниот или пригратскиот сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлотациони услови:

 • да имаат врата за влегување и излегување на патниците од десната страна;
 • разгласен уред за известување на патниците;
 • исправен уред за загревање на внатрешноста на возилото од најмалку 291є К и
 • исправен уред за вентилација.