Регистрација на возила

Управниот дел на сообраќајот спаѓа во делокругот на работата на Одделението за сообраќај. Помеѓу останатото, Одделението за сообраќај ги решава поднесените барања од областа на регистрација на возилата и издавањето на возачките дозволи. Во тие рамки, потребно е да се знае дека при регистрација на возило или издавање на возачка дозвола се поднесуваат одредени писмени докази со кои се докажува исполнетоста на условите пропишани со прописите. Пооделно, во секоја од постапките, потребно е да се поднесат следните писмени докази:

 • Барање за регистрација се поднесува лично, до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење на сопственикот, односно седиштето на правното лице. Покрај личната карта, односно известувањето за распоредување на правното лице, се приложува:

  • фактура за новокупеното возило;
  • доказ за регулирани царински и даночни обврски за возилото, полиса за задолжитено осигурување и докази за подмирени други давачки при регистрацијата (надоместок за користење на јавните патишта, комунална такса, административни таксени марки и др.)
  • доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р. Македонија и
  • доказ за техничка исправност на возилото.

  Доколку возилото технички е исправно, овластените контролори, барањето за регистрација на возилото го потпишуваат и заверуваат во делот за извршениот технички преглед и со целокупната документација се упатува на шалтерот за регистрација на моторни и приклучни возила каде што ќе издадат сообраќајна дозвола и регистарски таблици за возилото.

Видови на возила
ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА
 • Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ)
 • Фактура за купопродажба
 • Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
 • Хомологација (ЗВВ)
 • Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена
 • Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
 • Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
ПРОДОЛЖУВАЊЕ
 • Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ)
 • Сообраќајна дозвола
 • Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена
 • Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
 • Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)

Автомобилските регистарски таблички во Македонија се состојат од сина лента во левиот дел од табличката на која стои меѓународниот код NМК (пред февруари 2019 МК), регионален код со две букви, правоаголно поле во кое се испишани регионалниот код и двозначниот алфа код на кирилица, четирицифрен бројчен код и двозначниот алфа код. (на пример: KO  1234 AA).

Код Регион Општини покриени со кодот Изглед
BE Берово Берово, Пехчево License plate of Berovo.svg
BT Битола Битола, Mогила, Новаци License plate of Bitola.svg
DB Дебар Дебар, Центар Жупа License plate of Debar.svg
DE Делчево Делчево License plate of Delčevo.svg
DH Демир Хисар Демир Хисар
DK Демир Капија Демир Капија License plate of Demir Kapija.svg
GE Гевгелија Богданци, Гевгелија, Дојран License plate of Gevgelija.svg
GV Гостивар Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуша License plate of Gostivar.svg
KA Кавадарци Kавадарци, Росоман License plate of Kavadarci.svg
KI Кичево Кичево License plate of Kičevo.svg
KO Кочани Зрновци, Кочани, Чешиново-Облешево License plate of Kočani.svg
KR Кратово Кратово License plate of Kratovo.svg
KP Крива Паланка Крива Паланка, Ранковце License plate of Kriva Palanka.svg
KS Крушево Општина Крушево
KU Куманово Куманово, Липково, Старо Нагоричане License plate of Kumanovo.svg
MB Македонски Брод Македонски Брод, Пласница
MK Македонска Каменица Македонска Каменица
NE Неготино Неготино License plate of Negotino.svg
OH Охрид Дебарца, Охрид License plate of Ohrid.svg
PP Прилеп Долнени, Кривогаштани, Прилеп License plate of Prilep.svg
PS Пробиштип Пробиштип
RA Радовиш Конче, Радовиш License plate of Radoviš.svg
RE Ресен Ресен License plate of Resen.svg
SK Скопје Град Скопје, Aрачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани, Чучер-Сандево License plate of Skopje.svg
SN Свети Николе Лозово, Свети Николе License plate of Sveti Nikole.svg
SR Струмица Босилово, Василево, Ново Село, Струмица License plate of Strumica.svg
ST Штип Карбинци, Штип License plate of Štip.svg
SU Струга Струга License plate of Struga.svg
TE Тетово Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце, Tетово License plate of Tetovo.svg
VA Валандово Валандово
VE Велес Велес, Градско, Чашка License plate of Veles.svg
VI Виница Виница License plate of Vinica.svg
VV Вевчани Вевчани License plate of Vevčani.svg
map_