А – ТЕСТ на клима фолии

  • А-ТЕСТ на клима фолии;

 

Што се е потребно да се направи за да се спроведе целата постапка :

  • Барање за А-ТЕСТ кое се добива на шалтерите за регистрација во Здружение на возачи – Кочани;
  • Сообраќајна книшка од возилото;
  • Записник за А-ТЕСТ (од страна на контролорите);
  • Упат за А-ТЕСТ (во МВР) до службеното правно лице лиценцирано за вршење на А-ТЕСТ (Машински факултет);
  • По завршување на постапката на Машински факултет, лицето се упатува во МВР каде што упатот се заверува со печат и потоа повторно доаѓа во Станицата за Технички преглед.