Пријава / одјава на моторно возило

Пријава на возило

  • Барање за пријава (изготвува ЗВK);
  • Сообраќајна дозвола;
  • Лична карта и лично присуство на сопственикот / овластување доколку сопственикот е правно лице;
  • Административна такса 110,00;
  • Сообраќајна дозвола 200,00;

Одјава на возило

  • Барање за одјава кое се добива на шалтерите на ЗВК или во МВР;
  • Сообраќајна дозвола;
  • Регистарски таблици;
  • Доколку се работи за правно лице кое одјавува возило, тогаш е потребно полномошно на лицето кое ќе го одјавува возилото;
  • Возилото го одјавува лично сопственикот на возилото, во службите на МВР;